小智快看网,-СайнбайнаууТандэнэдрийнмэндхргэжбайна.ХятадхэлийгхэзээанхсурчэхэлснээсяриагааэхлльегэжбодожбайнаСайн,сайнбайнауу1986ондихсургуульдмонголхэлнийангидэлсэнорсон.Тухайнеднэгдгээркурсээтгсдоюутнуудгадаададявжсурахэсвэлдотоодынсургуулиудадмэргэжилсонгоншилжинсуралцахболомжгардагбайлаа.Нэгдгээркурсээтгсдхятад,японхоёрхэлнээссонгожсурахболомжгарсанюм.Ингээдхятадхэлийгсонгож,1987оноосхятадхэлийгсурчэхэлсэндээ.Тэредбидэндихтомазтохиож,БээжингийнХэлСоёлынДээдСургууль/нгийнХэлСоёлынИхСургуульболсон/-ийнЧэнРундбагшалбанёсоорМонголдтомилогдониржбидэндхятадхэлийгзаажбайсандаа.Тиймээсбидхятадхэлийгмэргэжилтэнбагшааранхнаасньзаалгасанихазтайоюутнуудбайлаа.-ХятадхэлийгМонголдооэзэмшиж,МонголдообэлтгэгдсэнгэжойлгожболохюмбайнаТийм,тэредхятадхэлийгсурдагхнихцхнбайлаа.Манайангизургааноюутантайбайсан.Жилийнжилд5,6,7оюутантайбайдагбайлаа.Цхнмэргэжилтэнбэлддэгбайсангэсэнг.1991ондтгсдихсургуульдаабагшаарлдэжажилласан.Ернь1991оноосхятадсудлалдхлтавьсангэжболохюм.-ХятадхэлийгсурахадхндхэцбайвууТандрийнгэсэнсурахаргабарилбайвууХнхнрболохоорррийнаргабарилбайдаглбайх.Тэреийноюутнуудынонцлоггэвэлодоогийнхшигбхюмнээлттэйбайсангй,сургалтынматериалхэрэглэгдэхнихховорбайсан.实用汉语课本(shíyònghànyǔkèběn)гэдэгногоонномтухайнедирсэнбайсанюм.Тэрномирсэнбайнагэдэгмашчухалгэжбагшнармааньярьдагбайлаа.ЯагаадгэвэлбиднээсдээрхеийноюутнуудЗХУ-ынТ.П.ЗадоенкоболонХуанШу-ИннарынХятадхэлнийанханшатнысурахбичиггэхоросоюутнуудадзориулсаноросхэлдээрххятадхэлнийсурахбичгээрхятадхэлийганхланздэгбайсанбайгааюм.Биднийхувьдхятадааргаргасансурахбичгээрсурч,дээрньхятадмэргэжилтэнбагшаархичээлзаалгаснаарааонцлогбайсан.Багшнармааньюузаанабагшийнзааснаарлявна.Чой.Лувсанжав,Ц.Базаррагчаа,Ч.Таамаа,Ж.Баясах,Д.Наран,Я.Ганбаатарзэрэгбагшнармааньхичээлзаадагбайлаа.гсндаалгаврыгнэгбрчлэнхийдэгбайсан.дртнэгхичээлдээр20ханзздэгболтэр20ханзаацээжилнэ,маргаашньцээжбичигхийжшалгуулнагээдбагшнарынудирдлагадорлявдагбайжээ.Илгхийхцагзавгардаггйбайсан.Учирньдаалгавархангалттайихгдгбайсанболоодтэр.Даалгаврааалдалгйхийдэгбайсанньхятадхэлийгсурахаднллснболовуу.

学校综合实力明显增强,人才培养质量逐年提高,社会影响力和美誉度大幅提升,先后为社会培养培训基础教育合格师资、企业需要的应用型人才3万余人。7f5k如今,载箱量为24000TEU的MEGAMAX型船已越来越多地进入市场,而更具规模的GIGAMAX型船和TERRAMAX型船的模型也已出现,两者的载箱量分别高达28840TEU的和32230TEU。

БНХАУ-ындаргаШиЖиньпин2022оны06дугаарсарын30-ныдрийндээсхойноХонконгийнзасагзахиргааныонцгойбсийнзасагдаргаЛиЖинЮй-ЭгийнурилгаарХонконгийншинжлэхухааныпарктхрч,ХонконгтбайгааХятадынШинжлэхУхааныАкадемийнакадемич,ХятадынИнженерийнАкадемичбасудалгааныажилтан,инновацтехнологийнажахуйннэгжийнтллгчидтэйхалуундотноорярилцсанбайна.ХонконгийнШинжлэхУхааныПаркньХонконгдахьхамгийнтомтехнологийнсудалгаа,хгжлэлт,бизнесинкубацийнбаазюм.дг1100гаруйажахуйннэгжба17мянгагаруйинновацтехнологийнажилтныгбагтаажбайгаабгдгадааддотоодыннэрхндтэйсудалгааныбайгууллагабаихдээдсургуулиудыгтатажлабораторибайгууланажиллажбайгаа.ШинжлэхухааныпаркийнзэсгэлэнгийнтанхимддаргаШиЖиньпинХонконгийнинновацтехнологийнхгжил,Шэньжэнь,Хонконгийнинновацтехнологийнхгжлийнбайдал,Хонконгийншинжлэхухааныпаркийнхгжлийнталаартовчтанилцуулгыгсонсонтллхчанартайбтээлийгсонирхжээ.Тэрээр:-СлийнжилдэдТвЗасгийнгазрындэмжлэгбаХонконгийндавууталындагуусуурьсудалгаа,хнхчнийбэлтгэл,инновацшинэлэхухааныйлсасартомамжилтадхрсэнбайна.Засагзахиргааныонцгойбсийнзасагньхгжлийннхцлболомжийндагууинновацшинэлэхухааныхгжлийгчухалдзэж,инновацтехнологийндагуулахнлхцаашидилбадруулна.Трзасгаасинновацтехнологийнажлыгдээдхэмжээндхндэтгэнзэж,инновацадсуурилсанхгжлийнстратегийгилгнзгийхэрэгжлэхболно.ХонконгтолонулсынинновацтехнологийнтвбайгуулахажлыгАрвандрвдгээртаванжилийнтлвлг-ндхамруулаадбайна.Хонконгрийндавууталбадэлхийнинновацыннцийгашиглан,Гуандун-Хонконг-Макаогийнэхгазрынхотуудтайажйлдвэр,эрдэмшинжилгээ,судалгааныинновацынсалбардахьхамтынажиллагаагбэхжлнэгэдэгтнайдажбайна.нчлэндэлхийнинновацтехнологийншинэтвшиндхрэхээрхичээнажиллахыгхсэжбайнагэжээ.-Хонконгийншинжлэхухаан,технологийнажилтнуудболинновацтехнологийнхгжлийнстратегийгхэрэгжлэгч,бтээлчулсыгбайгуулахчухалхчмн.Эхорноохайрлаж,Хонконгоохайрлаж,шинийгсанаачилж,дэлхийншинжлэхухаан,технологийнтэргнэгнээндгарахыгзорьж,ндэснийстратегийнтомоохонхэрэгцээгидэвхтэйханган,технологийнголхчийгтавьж,Хятадулсыгтехнологийнхчирхэгоронболгонбтээнбайгуулахадчухалхувьнэмэроруулахыгхсэжбайнагэжээ.-Залуучуудболнийгмийнхамгийнэрчхчтэй,бтээлчхчинбгдинновацтехнологийнхгжлийгахиулахшинэхчюм.Залуучуудадхгжлийнргноронзайгхангаж,ажилйлсийнндрамжилтадхрэхийгдэмжинэгэжээ.马鞍山师范高等专科学校http:///马鞍山师范高等专科学校曾荣获全国先进师范院校,全国语言文字工作先进单位,全国艺术教育工作先进单位,安徽省第五、第六、第七、第八、第九、第十届文明单位,创建全国文明城市先进单位,两届全国大学生艺术展演优秀组织单位,全国未成年人思想道德建设工作先进单位,全省绿化模范单位等荣誉。

07-рсарын31-ндМосквагийнамьтныхрээлэндХятадаасирсэн”Р-И”,”ДинДин”хэмээхаваргапанданарынтрсндрийгтэмдэглэжээ.Р-Ихэмээхэрэгтэйпанда2016оны07-рсарын31-ндБНХАУ-ынСычуаньмужийнЯ-АньхотынБифэншябаазадтрж,эмпандаДинДиннь2017оны07-рсарын30-ндБНХАУ-ынСычуаньмужийнВолонгийнХятадынаваргапандацэцэрлэгтхрээлэнгийнШэньшпинщбаазадтржээ.Тэд2019оны04-рсарын29-ндМосквадочсоноор15жилийнхугацаагааэхллсэнюм.БНХАУ-ындаргаШиЖиньпин2022оны06дугаарсарын30-ныдрийндээсхойноХонконгийнзасагзахиргааныонцгойбсийнзасагдаргаЛиЖинЮй-ЭгийнурилгаарХонконгийншинжлэхухааныпарктхрч,ХонконгтбайгааХятадынШинжлэхУхааныАкадемийнакадемич,ХятадынИнженерийнАкадемичбасудалгааныажилтан,инновацтехнологийнажахуйннэгжийнтллгчидтэйхалуундотноорярилцсанбайна.ХонконгийнШинжлэхУхааныПаркньХонконгдахьхамгийнтомтехнологийнсудалгаа,хгжлэлт,бизнесинкубацийнбаазюм.дг1100гаруйажахуйннэгжба17мянгагаруйинновацтехнологийнажилтныгбагтаажбайгаабгдгадааддотоодыннэрхндтэйсудалгааныбайгууллагабаихдээдсургуулиудыгтатажлабораторибайгууланажиллажбайгаа.ШинжлэхухааныпаркийнзэсгэлэнгийнтанхимддаргаШиЖиньпинХонконгийнинновацтехнологийнхгжил,Шэньжэнь,Хонконгийнинновацтехнологийнхгжлийнбайдал,Хонконгийншинжлэхухааныпаркийнхгжлийнталаартовчтанилцуулгыгсонсонтллхчанартайбтээлийгсонирхжээ.Тэрээр:-СлийнжилдэдТвЗасгийнгазрындэмжлэгбаХонконгийндавууталындагуусуурьсудалгаа,хнхчнийбэлтгэл,инновацшинэлэхухааныйлсасартомамжилтадхрсэнбайна.Засагзахиргааныонцгойбсийнзасагньхгжлийннхцлболомжийндагууинновацшинэлэхухааныхгжлийгчухалдзэж,инновацтехнологийндагуулахнлхцаашидилбадруулна.Трзасгаасинновацтехнологийнажлыгдээдхэмжээндхндэтгэнзэж,инновацадсуурилсанхгжлийнстратегийгилгнзгийхэрэгжлэхболно.ХонконгтолонулсынинновацтехнологийнтвбайгуулахажлыгАрвандрвдгээртаванжилийнтлвлг-ндхамруулаадбайна.Хонконгрийндавууталбадэлхийнинновацыннцийгашиглан,Гуандун-Хонконг-Макаогийнэхгазрынхотуудтайажйлдвэр,эрдэмшинжилгээ,судалгааныинновацынсалбардахьхамтынажиллагаагбэхжлнэгэдэгтнайдажбайна.нчлэндэлхийнинновацтехнологийншинэтвшиндхрэхээрхичээнажиллахыгхсэжбайнагэжээ.-Хонконгийншинжлэхухаан,технологийнажилтнуудболинновацтехнологийнхгжлийнстратегийгхэрэгжлэгч,бтээлчулсыгбайгуулахчухалхчмн.Эхорноохайрлаж,Хонконгоохайрлаж,шинийгсанаачилж,дэлхийншинжлэхухаан,технологийнтэргнэгнээндгарахыгзорьж,ндэснийстратегийнтомоохонхэрэгцээгидэвхтэйханган,технологийнголхчийгтавьж,Хятадулсыгтехнологийнхчирхэгоронболгонбтээнбайгуулахадчухалхувьнэмэроруулахыгхсэжбайнагэжээ.-Залуучуудболнийгмийнхамгийнэрчхчтэй,бтээлчхчинбгдинновацтехнологийнхгжлийгахиулахшинэхчюм.Залуучуудадхгжлийнргноронзайгхангаж,ажилйлсийнндрамжилтадхрэхийгдэмжинэгэжээ.

2022四川外国语大学考研分数线(研究生

2007年,中国电子商务协会主办、铭万承办“电子商务推进工程”;2008年,铭万携手清华大学,共同举办清华铭万企业竞争力高级研修班,让中小企业家走进清华大学,提高企业竞争力。北京铭万智达科技有限公司简介-必途网登录更多北京铭万智达科技有限公司作为中小企业互联网服务商,为中小企业提供商业搜索、企业云端建站、大数据网络营销、移动互联网应用、垂直B2B电子商务、高端定制等服务。

2022四川外国语大学考研分数线(研究生复试分数线) 2022年四川外国语大学硕士研究生考研初试成绩查询时间和入口 四川外国语大学王牌专业:0502外国语言文学专业排名 四川外国语大学研究生奖学金评定办法 [2021四川外国语大学研究生招生目录] [四川外国语大学研究生分数线[2013-2021]] [四川外国语大学王牌专业排名] [四川外国语大学考研难吗] [四川外国语大学研究生院] [四川外国语大学研究生学费] 四川外国语大学研究生导师名单 [考研国家线[2006-2022]] [2022年考研时间:报名日期和考试时间]

+四川外国语大学学姐微信,领免费真题资源

四川外国语大学怎么样

四川外国语大学(简称“川外”)坐落在重庆市沙坪坝区,是一所全日制普通本科院校,是西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。

历史沿革

四川外国语大学的发展历经了6个不同的历史时期:1950年4月,在邓小平、刘伯承、贺龙等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀和指导下,中国人民解放军西南军政大学俄文训练团成立、历经解放军第二高级步兵学校俄文大队(1951年1月)、西南人民革命大学俄文系(1952年11月)、西南俄文专科学校(1953年3月)、四川外语学院(1959年5月),2013年4月,更名为四川外国语大学。

校园环境

学校背靠歌乐,面临嘉陵,校园呈梯级向歌乐山延伸,绿树成荫,环境幽雅,景色秀丽,是重庆市人民政府命名的园林式单位和重庆市著名的和谐生态型校园,是大山城中的迷你山城。

学科专业

学校拥有学术型博士学位授权一级学科1个(外国语言文学),涵盖13个二级学科博士点;拥有学术型硕士学位授权一级学科3个(外国语言文学、中国语言文学、马克思主义理论),学术型硕士学位授权二级学科31个;拥有专业硕士学位授权类别4个(翻译、汉语国际教育、国际商务、新闻与传播),涵盖21个专业硕士学位授权领域。各学术型硕士学位授权点除授予全日制硕士学位外,还具有同等学力硕士学位授予权。

现有外国语言文学、中国语言文学、新闻传播学、企业管理、课程与教学论5个省级重点学科。外国语言文学学科优势突出,相关学科发展迅速。在全国第三轮学科评估中,我校外国语言文学一级学科在92所参评高校中获得全国聚类排名第六。

学校已在英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译学、德语语言文学、日语语言文学等二级学科招收博士研究生;已在英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、西班牙语语言文学、阿拉伯语言文学、欧洲语言文学(意大利语方向)、亚非语言文学(朝鲜语方向和越南语方向)、外国语言学及应用语言学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、课程与教学论、文艺与传媒、比较制度学和国际商务文化等24个二级学科招收硕士研究生;已在英语笔译、英语口译、俄语笔译、俄语口译、日语笔译、日语口译、法语笔译、德语笔译、德语口译、朝鲜语笔译、朝鲜语口译和国际商务、汉语国际教育和新闻与传播等14个专业硕士学位类别(领域)招收硕士研究生。

现有在校全日制研究生1505人,其中博士研究生16人,硕士研究生1489人。

师资队伍

学校坚持“以人为本,人才强校”战略,紧紧抓住培养、引进和使用三个重要环节,全面实施师资队伍建设工程。学校现有教职工1100余人,师资680余人,其中教授、副教授约占师资总数的42%,具有博士学位的教师约占师资总数的23%,具有硕士学位以上的教师比例为81%,获得省部级及以上各类荣誉或称号的专家80余人。其中,有享受国务院政府特殊津贴专家5人,全国优秀教师3人,重庆市教学名师3人,重庆市优秀教师4人,重庆市首届有突出贡献的中青年专家1人,教育部外语专业委会会委员4人,重庆市学术技术带头人6人,重庆市教书育人楷模1人,重庆市外语学科高级职务评审委员会委员11人,重庆市翻译系列高级职务评委员会委员13人,重庆市教学团5个

人才培养

学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针。面向全国28个省、自治区、直辖市招生,学生培养实行专博兼顾,学用相长,着力推进专业教学与外语教学的深度融合,培养具有“国际视野、交流才能和创新精神”的高素质国际化人才。学校拥有5个省级人才培养模式创新实验区,3个省级实验教学示范中心,1个省级研究生教育创新基地,1个省级专业学位研究生教育综合改革试点单位。近年来,我校本科生和研究生总体就业率均保持在90%以上,毕业生以他们卓越的外语才华和交流能力,受到社会各界的广泛好评。

科学研究

学校拥有“外国语文研究中心”、“中外文化比较研究中心”、“国别经济与国际商务研究中心”三个省级人文社科重点研究基地,教育部区域和国别研究培育基地——“德国研究中心”、教育部出国留学培训与研究中心、重庆国际战略研究院、重庆教育法治研究中心,建成了“外语学习认知神经实验室”、“多语种语料库语言学实验室”,开设了“外语教育与资源研究所”、“词典学研究所”等20多个研究机构,学校主办的“全国外国语类核心期刊”《外国语文》是全国百强社科学报,并获得重庆市首批重点学术期刊建设专项资金资助。

国际合作

学校与五大洲的八十余所大学建立了校际交流关系,与国外院校在师资培训和本科生、研究生培养方面具有广泛的合作与交流。学校是世界法语大学协会(AUF)中国会员中唯一的正式会员单位。学校与国外政府及教育机构合作设立法语联盟、歌德学院语言中心、俄语中心、塞万提斯学院语言中心、法国图卢兹大学联合体驻中国办事处等涉外教育与文化交流机构。与非洲多哥洛美大学、俄罗斯下诺夫哥罗德语言大学和美国西佛罗里达大学联合举办孔子学院。与澳大利亚纽卡斯尔大学合作创办本科双文凭项目(商务英语专业)。

办学条件

学校教学设施齐全先进,有西南地区最完善的外语教学多媒体教室、语音实验室、同传实验室、翻译实验室。学校图书馆藏有外国语言文学原版图书、语言类工具书等各类图书160余万册、中外文期刊近3000种。

社会服务

作为重庆市大学联盟成员之一,为重庆市大学联盟成员学校开放相关课程,共享我校优质教学资源。学校结合外语优势和特色,服务社会,为提升重庆的国际化水平和社会文明程度、创造更好的经济环境、促进重庆产业国际化和多元化发展提供了智力支撑和人才支持。学校志愿者服务于北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、重庆园博会等众多国际大型活动和重庆市外事活动,为外宾、商界友人、新闻记者提供接待、翻译、联络、协调、礼仪、向导等服务,受到国内外友人的一致好评。建校六十余年来,川外学子的足迹遍布全球各地,为国家的经济建设和社会发展,为重庆市的对外交流与合作,为我国的外交事业,为增进我国同世界各国人民的友谊作出了贡献。

发展愿景

学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的校训,发扬“守责、求实、开放、包容”的川外精神,实施“依法治校、质量立校、特色兴校、人才强校”的治校方略,凝练“国际导向、多元通用”的办学特色,狠抓内涵建设,努力为重庆地方经济建设和社会发展作出新的更大的贡献!

地址:400031重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

电话:023—65385238传真:023—65385207






  • 四川外国语大学研究生招生网
  • 学校网址:小智快看网www.sisu.edu.cn
  • 研究生院网址:graduate.sisu.edu.cn
  • 联系电话:023-65385296
  • 邮箱:sisuyzb@126.com
  • 通讯地址:重庆市沙坪坝区烈士墓
  • 四川外国语大学VR全景航拍地图